Alternate Text

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Alternate Text

      บริษัท ไทยยามาซากิ  จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย  การประมวลผล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   บริษัทจะดำเนินรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท   ข้อมูลที่เรารวบรวมได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ   

             1.1 ข้อมูลที่ท่านมอบไว้ให้แก่บริษัท  :  ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ อายุ เพศ  หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด  E-mail   ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ รหัสระบุตัวตน (password) เพื่อเข้าถึงเวปไซต์ไทยยามาซากิ หรือการติดต่อช่องทางอื่น ๆ กับบริษัทประวัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ประวัติการซื้อสินค้า ราคา วิธีการและรายละเอียดการชำระเงิน  ข้อมูลทางการเงิน  รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้เราเมื่อท่านโต้ตอบกับบริษัท

             1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

             1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและวิธีนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

             2.1  สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อให้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก, แจ้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ,นำเสนอข่าวสาร ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระเงิน และการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ไทยยามาซากิ

             2.2   พัฒนาสินค้าและบริการ, ทำกิจกรรมทางการตลาด, รายการส่งเสริมการขาย, นำเสนอสินค้า, การทำวิจัยวิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ

             2.3  ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

             2.4  การรับส่งคำสังซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือวิธีการอื่น ๆ 

             2.5  การจัดการและการจัดทำรายงานภายในบริษัท การดูแลรักษาระบบเพื่อการรักษามาตรฐานการให้บริการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน

             2.6  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

3. การแจ้งเพื่อปฎิบัติตามกฏหมายหรือสัญญา

             3.1  หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลกระทบให้ท่านไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทได้ตามเงือนไข  รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบความเป็นตัวตนได้

             3.2  บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ กำกับดูแล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ให้อำนาจศาลสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหรือข้อมูลในการพิจารณาคดี เป็นต้น

4. การรวบรวมข้อมูล

             4.1 รวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์

             4.2 ข้อมูลบันทึก เมื่อท่านใช้บริการของ Yamazaki Member Card หรือทำธุรกรรมผ่านเวปไซต์จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในบันทึกของ Yamazaki Member  Card อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ท่านค้นหา รายละเอียดการใช้บริการของ Yamazaki Member Card

             4.3 ข้อมูลตำแหน่งบริษัท อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของท่าน โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, GPS, Wi-Fi, Bluetooth

5. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

             5.1 บริษัทหรือบริษัทคู่สัญญาเป็นผู้ใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท  รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท ธนาคาร หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 

             5.2 บริษัทอาจส่งข้อความผ่านผู้ให้บริการ SMS, E-mail เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ กิจกรรมการตลาดของบริษัท ให้แก่สมาชิกได้ตามช่องทางการติดต่อที่สมาชิกได้ให้ไว้กับบริษัท

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

             6.1 ขอรับ เข้าถึงข้อมูลของตนเองซึ่งอยู่กับบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

             6.2 จะถอนความยินยอมได้ เมื่อถอนความยินยอนแล้วท่านจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกได้ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

             6.3 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของตน

             6.4 ขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

             6.5 ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมถึงการเพิกถอนคำยินยอมและการประมวลผลข้อมูลของสมาชิก

             6.6 กรณีไม่ปฎิบัติมีสิทธิเรียกร้องให้ปฎิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล / ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม   ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ,เบอร์โทร,email, ข้อมูลการใช้บริการ / 90  วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก  ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้นบริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถติดต่อเราได้ที่:

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด

Alternate Text
MEMBER
Alternate Text
Facebook
Alternate Text
LINE